Αίτημα για παράταση του έργου ΣΕΛΑΣ

Αίτημα για παράταση του έργου ΣΕΛΑΣ

Ελληνικά

Υποβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση το αίτημα μείζονος σημασίας για παράταση του έργου ΣΕΛΑΣ κατά ένα έτος. Στο αίτημα αναφέρθηκαν οι έως τώρα ενέργειες που έχουν ξεκινήσει και έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αλλαγές στις ημερομηνίες παράδοσης των Παραδοτέων και οι λόγοι που συνέτρεξαν για τις αλλαγές αυτές. Ως νέα ημερομηνία λήξης του έργου ορίστηκε η 17/9/2022. Επιπρόσθετα, έγινε αλλαγή των στοιχείων που αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εγνατίας Οδού (νέος εκπρόσωπος: κ. Κουτσούκος Κωνσταντίνος). Τέλος, έγινε αίτημα αλλαγής υπευθύνου του Παραδοτέου Π5.2 - Υποσύστημα μπαταριών ΣΕΛΑΣ, με υπεύθυνο να έχει οριστεί πλέον η εταιρεία Sunlight.