Μεθοδολογία του έργου ΣΕΛΑΣ

Το έργο ΣΕΛΑΣ, στοχεύει στην υψηλή αποδοχή των αποτελεσμάτων του στους τελικούς χρήστες (εποχούμενων αυτοκινητοδρόμων/χρηστών σταθμών διοδίων/χώρων στάθμευσης), δίνοντας παράλληλα έμφαση στις εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και των παρόχων τεχνολογίας. Τελικός στόχος του ΣΕΛΑΣ είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δομικών στοιχείων της τεχνολογίας όσο και του συνολικού συστήματος που θα παραχθεί. Αυτός ο προσανατολισμός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχεδίου ανάπτυξης το οποίο αποσκοπεί στο να φτάσει σε ένα πρώτο στάδιο πρωτοτύπου, αρκετά νωρίς στο έργο. 

Το ΣΕΛΑΣ θα ακολουθήσει μια εξελικτική διαδικασία υλοποίησης, η οποία θα μεταβάλλεται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (agile methodology): 

  • Η προτεινόμενη επαναληπτική προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί σε 2 σύντομoυς κύκλους, επιτρέποντας την ενσωμάτωση νέων δεδομένων από τις αξιολογήσεις στη διαδικασία ανάπτυξης των δομικών στοιχείων του έργου, αναθεωρώντας την όποτε χρειαστεί. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα παρακολουθούνται και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, απειλών και ενισχύσεις/βελτιώσεις των δραστηριοτήτων υλοποίησης των εκάστοτε υποσυστημάτων (Φ/Β, μπαταρίες, αλγόριθμοι και εφαρμογές λογισμικού). 
  • Το ΣΕΛΑΣ θα υιοθετήσει μια προσέγγιση fast-failure approach όσον αφορά την επίτευξη των βημάτων της διαδικασίας ωρίμανσης της ιδέας και της εξέλιξης του συστήματος. Αυτό θα προσφέρει τα μέσα μιας αυστηρής αξιολόγησης των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων, επιτρέποντας την αποτελεσματική ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες συνθήκες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Για παράδειγμα, θα εφαρμοστούν μετρήσεις σε πραγματικούς Φ/Β συλλέκτες στο εργαστήριο μέσω κατάλληλων διατάξεων (light boxes) που θα προσομοιώνουν διαφορετικές πηγές φωτισμού, με αποτέλεσμα τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εφαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες της πιλοτικής εγκατάστασης. 

Η προσέγγιση θα επιτρέψει στο ΣΕΛΑΣ να ανταποκριθεί σε εξωτερικές ή εσωτερικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου και θα προσθέσει στην ευελιξία του έργου για να φιλοξενήσει πραγματικά καινοτόμες λύσεις που θα ταιριάζουν με τις αναδυόμενες τάσεις και ανάγκες κατά την πραγματική στιγμή της υλοποίησης. Έτσι, το πραγματικό δυναμικό των τελικών αποτελεσμάτων θα φτάσει γρήγορα σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας και θα διασφαλίσει την επιτυχή αξιοποίηση του προτεινόμενου οικοσυστήματος σε μεσοπρόθεσμο / βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μετά το τέλος του έργου (1-2 χρόνια).