Δημιουργία Διακριτικής Ταυτότητας ΣΕΛΑΣ, Ιστοσελίδας και Social Media

Δημιουργία Διακριτικής Ταυτότητας ΣΕΛΑΣ, Ιστοσελίδας και Social Media

Ελληνικά

Δημιουργία μέσων διάχυσης του έργου ΣΕΛΑΣ: Λογότυπο, Social Media (Facebook & Twitter), Website.