ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελληνικά

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω πλατφόρμας skype όπου προτάθηκε η διάταξη του demo (μικρογραφία συστήματος ΣΕΛΑΣ), της συνδεσμολογίας των στοιχείων, και η προσομοίωση του συστήματος. Συζητήθηκαν επίσης οι πιθανοί τύποι των  Hardware στοιχείων που μπορούν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη διάταξη.