ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ελληνικά

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων μέσω της πλατφόρμας Webex με κύριο θέμα το Παραδοτέο Π1.1. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν η διαστασιολόγηση, τα κόστη, οι πιθανοί χώροι εγκατάστασης του demo, και άλλες παράμετροι που πρέπει να οριστικοποιηθούν.