Εγνατία Οδός Α.Ε.

Ελληνικά

Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) έχει ως σκοπό :

  • την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό (προμήθεια) και εκμετάλλευση του οδικού άξονα με τον τίτλο «Εγνατία Οδός», που αρχίζει από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και φθάνει μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία, στο σημείο των Κήπων του Έβρου, διερχόμενη από την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, του οδικού δικτύου γενικά που συνδέεται ή εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον παραπάνω άξονα, καθώς και άλλων έργων εντός ή και εκτός της ελληνικής επικράτειας τα οποία ανατίθενται είτε με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3212/2003 (Α΄308) Κοινή Υπουργική Απόφαση είτε από τρίτους (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ή εταιριών του ευρύτερου δημοσίου τομέα), κατόπιν συμβάσεως που συνάπτεται απ’ ευθείας ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • την ολική ή μερική ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της μελέτης, κατασκευής, επέκτασης του παραπάνω έργου ή τμημάτων αυτού με παραχώρηση, καθώς και της επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών. 
  • την ανάληψη της εκτέλεσης των εκχωρούμενων σ' αυτήν από το Δημόσιο συμβάσεων κατασκευής τμημάτων του άνω έργου και 
  • την παροχή συμβουλών και εισηγήσεων σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω.

Η ΕΟΑΕ διαχειρίζεται σήμερα περί τα 1.000 χλμ. κλειστού αυτοκινητόδρομου που ανήκουν στα Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα (TERN), διαθέτει 6 κύρια Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας και 2 βοηθητικά.

Website